Brigham Young University
Nov 19 | 12:00 AM
92 - 77
Idaho State University